Sme znalecká organizácia

Poskytujeme vypracovanie
znaleckých posudkov,

Spoločnosť Aprecia s.r.o. je znalecká organizácia, zaregistrovaná Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod poradovým číslom 900249 do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, oddiel na zápis znalcov, časť na zápis znalcov – právnických osôb, odbor: Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie: Oceňovanie a hodnotenie podnikov.

Znalecká organizácia

Aprecia – váš partner pre hodnoty

Poskytujeme vypracovanie znaleckých posudkov, odborných stanovísk, vyjadrení, resp. iných znaleckých úkonov v oblasti stanovenia hodnoty. Dlhoročné profesné skúsenosti našich členov tvoria základ pre vysoko profesionálne vypracovanie jednotlivých znaleckých úkonov.

Máme zastúpenie a pôsobnosť na celom území Slovenska prostredníctvom jednotlivých zakladajúcich členov našej znaleckej organizácie, ako aj spolupracujúcich znalcov.

Spoločnosť Aprecia s.r.o. bola založená tímom znalcov, poskytujúcich svoje služby v rôznych odboroch a odvetviach znaleckej činnosti od ekonómie cez stavebníctvo po cestnú dopravu a strojárstvo. Vytvorenie spoločnej znaleckej organizácie umožňuje spoločne využívať nadobudnuté odborné vedomosti a praktické skúsenosti. Okrem spojenia odbornosti využíva naša znalecká organizácia aj rozsiahle portfólio kontaktov na renomovaných odborníkov z ďalších odvetví znaleckej, resp. inej odbornej činnosti. Vďaka tomu sme schopní pohotovo reagovať na rôznorodé zadania znaleckých posudkov, ktorých vypracovanie od nás naši klienti požadujú.

Naša spoločnosť poskytuje služby vypracovania znaleckých úkonov najmä pre účely:

 • nadobudnutie majetku v rámci spriaznených osôb (v súlade s §59a Obchodného zákonníka),
 • ohodnocovanie nepeňažného vkladu (podniku, časti podniku alebo zložiek majetku podniku) do základného imania obchodnej spoločnosti,
 • stanovenie všeobecnej hodnoty akcií na účely povinnej ponuky na prevzatie podľa Zákona o cenných papieroch č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • stanovenie hodnoty majetku pre účely zriadenia záložného práva,
 • iné ohodnocovanie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov,
 • súdne spory – napr. vyčíslenie skutočnej škody, ušlého zisku,
 • znalecké posudky pri poistných udalostiach,
 • znalecké posudky v trestnom konaní – poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, iné majetkové a hospodárske trestné činy,
 • znalecké posudky v exekučnom konaní, konkurznom konaní, pri likvidácii a reštrukturalizácii spoločností,
 • iné účely, podľa potrieb klientov a okolností daného prípadu.
Aprecia s.r.o.

Služby

Podnik

Znalecký posudok zameraný na stanovenie všeobecnej hodnoty podniku ako celku alebo časti podniku.

Majetok a záväzky

Znalecký posudok zameraný na stanovenie všeobecnej hodnoty jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

 • nehmotný majetok: know-how, licencie, predmety priemyselných práv a pod.
 • hmotný majetok: nehnuteľnosti, stroje a zariadenia, dopravné prostriedky, pohľadávky, zásoby, tovar, cenné papiere a iné zložky majetku,
 • záväzky: z podnikateľskej činnosti, prevzaté záväzky z ručenia, záväzky zo škodových udalostí a iné.

Skutočná škoda, ušlý zisk

Znalecký posudok zameraný na stanovenie všeobecnej hodnoty výšky skutočnej škody a ušlého zisku:

 • skutočná škoda spočíva v znížení majetkových hodnôt u poškodeného v dôsledku škodovej udalosti,
 • ušlý zisk spočíva vo vyčíslení rozmnoženia majetkových hodnôt poškodeného, ktoré mohlo nastať, nebyť škodovej udalosti.
Viac ako 10 rokov skúseností

Náš tím

Ing. Anton Hudzík

Znalec odbor: Ekonómia a manažment, Odvetvia: Kontroling, Financie

Znalec v odbore Ekonómia a manažment a Priemyselné vlastníctvo. Pán Hudzík získal diplom z financií, bankovníctva a investovania na Fakulte financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Má dlhoročné skúsenosti v korporátnom bankovníctve a transakčnom financovaní. Jeho skúsenosti zahŕňajú manažment produktov obchodného financovania v Citibank Slovakia a HSBC Bank Slovensko, kde bol zodpovedný za produkty obchodného financovania v zmysle ich vývoja, implementácie, predaja a exekúcie. Od roku 2009 sa, okrem znaleckej činnosti, zaoberá taktiež poradenstvom v oblasti korporátnych financií.

Ing. Michal Vičan

Znalec odbor: Stavebníctvo, Odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností

Znalec v odbore Stavebníctvo. Pán Vičan má dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebníctva. Od roku 2010 je súdnym znalcom v odbore stavebníctvo, odvetví odhad hodnoty nehnuteľností. Michal Vičan spolupracoval ako znalec na mnohých významných projektoch našej spoločnosti, týkajúcich sa oblasti ohodnocovania nehnuteľností.

Ing. Andrej Lang

Znalec odbor: Strojárstvo, Odvetvie: Dopravné stroje a zariadenia, Stroje a zariadenia na všeobecné účely, Odhad hodnoty strojových zariadení

Znalec v odbore Strojárstvo. Pán Lang je odborníkom v oblasti strojárstva, v ktorej pracuje už vyše 20 rokov. Od roku 2011 sa taktiež venuje znaleckej činnosti v odvetviach Dopravné stroje a zariadenia, Stroje a zariadenia na všeobecné účely, Odhad hodnoty strojových zariadení. Pán Lang je hlavným znalcom našej spoločnosti pri projektoch, zahŕňajúcich strojné zariadenia.

Naša spoločnosť spolupracuje s ďalšími znalcami z rôznych odborov a odvetví znaleckej činnosti s bohatými skúsenosťami z oblasti podnikových financií, stanovovania hodnoty podniku, ohodnocovania rôznych zložiek nehnuteľného, hnuteľného a finančného majetku, stanovovania skutočnej škody a ušlého zisku, ako aj z iných úkonov znaleckej činnosti.

Benefity, referencie

Užitočné informácie

Dlhoročné skúsenosti, profesionalita, diskrétnosť a spoľahlivosť...

Bezplatne prekonzultujeme váš konkrétny prípad a pomôžeme vám s kvalifikovanými rozhodnutiami pre jeho ďalšie kroky. V prípade potreby vypracovania posudku vám zašleme našu cenovú ponuku vrátane lehoty na vypracovanie a zoznamom potrebných podkladov na vypracovanie.

Kontaktujte nás a my následne, v rámci našej organizácie, zabezpečíme potrebných znalcov, v závislosti od predmetu a miesta vykonania znaleckého úkonu.

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch ukladá znalcovi povinnosť zachovávať mlčanlivosť.

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti, ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo ministrom alebo ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Rešpektujúc tieto ustanovenia, neuvádzame v referenciách identifikačné údaje vypracovaných znaleckých posudkov.

Vo všeobecnosti sú našimi klientmi tak menšie spoločnosti, ako aj spoločnosti, ktoré sú tvorcami trhu vo svojich predmetoch podnikania.

Sektor Predmet posudku
Účel posudku
Priemyselná výroba Ohodnotenie spoločnosti Nepeňažný vklad časti podniku do základného imania
Obchod Ohodnotenie licenčnej zmluvy § 59 a) Obch. Z. - transakcie medzi spriaznenými osobami
Ťažobný priemysel Ohodnotenie ťažobnej spoločnosti Nepeňažný vklad obchodných podielov do základného imania
Real estate Ohodnotenie priemyselného parku Predaj spoločnosti
Real estate Ohodnotenie biznis centra Predaj spoločnosti spoločnosti
Real estate Ohodnotenie biznis centra Fúzia spoločnosti
Služby Ohodnotenie know-how Súdny spor
Fotovoltaika Ohodnotenie fotovoltaickej elektrárne Získanie úveru
Rôzne Posúdenie výšky vlastného imania Zmena právnej formy
Rôzne Stanovenie výšky skutočnej škody a ušlého zisku Súdny spor
Celoslovenská pôsobnosť

Kontaktné informácie

Aprecia s.r.o.

Aprecia s.r.o.

Sídlo organizácie:

Miletičova 1
821 08 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 46 079 891

Tel: +421 903 991 150 E-mail: aprecia@aprecia.sk

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účel a dobu vybavenia vašej požiadavky uvedenej vo formulári. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Vaše údaje nebudú sprístupnené, či poskytnuté tretím osobám.

Táto stránka je chránená technológiou reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany súkromia zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Správa bola odoslaná.
reCAPTCHA neschválila odoslanie správy. Vyskúšajte neskôr, prosím.
Odoslanie zlyhalo.